Konsultantske usluge

Konsultantske usluge za investicije u oblasti energetike

Svojim klijentima u javnom i privatnom sektoru nudimo usluge grupe izvrsnih nezavisnih konsultanata sa jedinstvenim iskustvom u internacionalnom konsaltingu i transakcionim uslugama.

Svojim klijentima asistiramo u:
  • Promovisanju ekonomski efikasnih i održivih tržišta;
  • Unaprijeđivanju operativne i finansijske efikasnosti kompanija iz energetskog sektora i regulatornih agencija;
  • Konstruisanju efikasne regulative koja pogoduje održivim, pristupačnim energetskim uslugama;
  • Evaluaciji investicionih mogućnosti i postizanju uspješnog sklapanja komercijalnih energetskih transakcija.

Usluge konsultacija za elektrane na konvencionalne i obnovljive izvore energije uključujući: planiranje, organizaciju, reorganizaciju, istraživanja i razvoj, studije izvodljivosti, obuke i inženjeringa.
Studije razvoja projekata i finansijskog modeliranja za širok spektar kompanija za proizvodnju / prenos / distribuciju i trgovinu električnom energijom u projektima koji se sastoje od: hidroelektrana, solarnih elektrana, elektrana na oseke, geotermalnih elektrana, spalionica otpada, biomase i biogasa, prirodnog gasa, postrojenja za ugalj i lignit, sistemi za kogeneraciju itd.

Konsultacije u oblasti upravljanja energijom

Pružanje pomoći u razvoju strategije i obrazovnih usluga energetskim kompanijama za unapređivanje intenziteta znanja i povećanje operativne i ekonomske efikasnosti.
Sprovođenje mjera energetske efikasnosti i studija procjene efikasnosti u bilo kojoj mjeri i vrsti biznisa, i pripremanje izveštaja o poboljšanju efikasnosti.
Pružanje simulacija i projekcija za dinamiku tržišta (potražnja / ponuda, dimenzije rizika i politike) i sprovođenje studija modeliranja.

Integrisano upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Priprema od pravnog okvira ili ugovornih uslova u skladu sa najboljom praksom. Sanacija deponija, anaerobna digestija, mehanički i biološki tretman, postrojenja za oporabu materijala, otpad iz energije kompostiranje.

Usluge upravljanja otpadnim vodama uključuju sakupljanje, prenošenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način. Uslovi životne sredine koji proizilaze iz neadekvatnog ili nepostojećeg upravljanja otpadnim vodama predstavljaju značajne prijetnje po zdravlje ljudi, blagostanje i ekonomsku aktivnost. Upravljanje otpadnim vodama treba da uzme u obzir održivo upravljanje otpadnim vodama od izvora do ponovnog ulaska u životnu sredinu..